Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser

FAKTURERING OG BETALINGER

Du skal betale alle gebyrer eller afgifter til din konto i overensstemmelse med de gebyrer, afgifter og faktureringsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor et gebyr eller en afgift forfalder og skal betales. Hvis vi vurderer, at dit køb udgør en transaktion med høj risiko, vil vi kræve, at du giver os en kopi af din gyldige billedlegitimation udstedt af en offentlig myndighed og eventuelt en kopi af et nyligt kontoudtog for det kredit- eller debetkort, der er anvendt til købet. Vi forbeholder os ret til at ændre produkter og produktpriser til enhver tid. Vi forbeholder os også retten til at afvise enhver ordre, du afgiver hos os. Vi kan efter eget skøn begrænse eller annullere de købte mængder pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan omfatte ordrer afgivet af eller under den samme kundekonto, det samme kreditkort og/eller ordrer, der anvender den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi foretager en ændring eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte den e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer, der blev oplyst på det tidspunkt, hvor ordren blev foretaget.

Alle priser, der vises på hjemmesiden, er i DKK og inkluderer dansk moms.

Betalinger vil blive trukket på dit kort, når din ordre er blevet sendt fra vores lager.

NØJAGTIGHED AF OPLYSNINGER

Der kan lejlighedsvis være oplysninger på hjemmesiden, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som kan vedrøre kampagner og tilbud. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser og til at ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer, hvis oplysninger på webstedet eller tjenesterne er unøjagtige, når som helst og uden forudgående varsel (herunder efter at du har afgivet din ordre). Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger på webstedet, herunder, uden begrænsning, oplysninger om priser, medmindre det kræves i henhold til loven. Ingen specificeret opdaterings- eller ajourføringsdato, der anvendes på webstedet, skal tages som udtryk for, at alle oplysninger på webstedet eller tjenesterne er blevet ændret eller opdateret.

LINKS TIL ANDRE RESSOURCER

Selv om webstedet og tjenesterne kan indeholde links til andre ressourcer (f.eks. websteder, mobilapplikationer osv.), antyder vi hverken direkte eller indirekte nogen godkendelse, associering, sponsorering, støtte eller tilknytning til en linket ressource, medmindre det specifikt er angivet heri. Vi er ikke ansvarlige for at undersøge eller evaluere, og vi garanterer ikke for tilbuddene fra virksomheder eller enkeltpersoner eller indholdet af deres ressourcer. Vi påtager os ikke noget ansvar for handlinger, produkter, tjenester og indhold fra andre tredjeparter. Du bør omhyggeligt gennemgå de juridiske erklæringer og andre betingelser for brug af enhver ressource, som du får adgang til via et link på webstedet. Dit link til andre ressourcer uden for webstedet sker på egen risiko.

FORBUDT BRUG

Ud over andre vilkår, der er fastsat i aftalen, er det forbudt at bruge webstedet og tjenesterne eller indholdet: (a) til ulovlige formål; (b) til at opfordre andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (c) til at overtræde internationale, føderale, provinsielle eller statslige bestemmelser, regler, love eller lokale forordninger; (d) at krænke eller overtræde vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, bagvaske, nedgøre, intimidere eller diskriminere på baggrund af køn, seksuel orientering, religion, etnicitet, race, alder, national oprindelse eller handicap; (f) at indsende falske eller vildledende oplysninger; (g) at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for skadelig kode, der vil eller kan anvendes på en måde, der på nogen måde vil påvirke funktionaliteten eller driften af webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet; (h) spam, phish, pharm, pharm, pretext, spider, crawl eller scrape; (i) til obskøne eller umoralske formål; eller (j) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktioner på webstedet og tjenesterne, tredjepartsprodukter og -tjenester eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af webstedet og tjenesterne, hvis du overtræder en af de forbudte anvendelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Du accepterer, at denne tjeneste leveres på et “som den er” og “som tilgængelig” grundlag, og at din brug af webstedet og tjenesterne udelukkende sker på din egen risiko. Vi fraskriver os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, de stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse. Vi giver ingen garanti for, at tjenesterne vil opfylde dine krav, eller at tjenesten vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; vi giver heller ingen garanti for de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten, eller for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysninger, der opnås via tjenesten, eller for, at fejl i tjenesten vil blive rettet. Du forstår og accepterer, at ethvert materiale og/eller data, der downloades eller på anden måde opnås gennem brugen af Tjenesten, sker efter eget skøn og på egen risiko, og at du alene er ansvarlig for enhver skade eller tab af data, der skyldes download af sådant materiale og/eller data. Vi giver ingen garanti for varer eller tjenesteydelser, der er købt eller opnået via tjenesten, eller for transaktioner, der er indgået via tjenesten, medmindre andet er angivet. Ingen råd eller oplysninger, hverken mundtlige eller skriftlige, som du får fra os eller gennem Tjenesten, skal skabe nogen garanti, som ikke udtrykkeligt er givet heri.

OPHÆVELIGHED

Alle rettigheder og begrænsninger i denne aftale kan kun udøves og er kun gældende og bindende i det omfang, de ikke overtræder gældende love, og er beregnet til at være begrænset i det omfang, det er nødvendigt, så de ikke gør denne aftale ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig. Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i denne aftale af en kompetent domstol anses for at være ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig, er det parternes hensigt, at de resterende bestemmelser eller dele heraf skal udgøre deres aftale med hensyn til genstanden herfor, og alle sådanne resterende bestemmelser eller dele heraf skal forblive fuldt ud i kraft og have virkning.

BILÆGGELSE AF TVISTER

Dannelsen, fortolkningen og opfyldelsen af denne aftale og eventuelle tvister, der opstår i forbindelse hermed, er underlagt den materielle og processuelle lovgivning i Danmark uden hensyn til dens regler om lovvalg eller lovkonflikter og, i det omfang det er relevant, Danmarks lovgivning. Den eksklusive jurisdiktion og værneting for søgsmål i forbindelse med genstanden for denne aftale er domstolene i Danmark, og du underkaster dig hermed disse domstoles personlige jurisdiktion. Du giver hermed afkald på enhver ret til en retssag med nævninge i enhver retssag, der udspringer af eller er relateret til denne aftale. De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer finder ikke anvendelse på denne aftale.

OVERDRAGELSE

Du må ikke overdrage, videresælge, give underlicens eller på anden måde overføre eller uddelegere nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale, hverken helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke skal være efter vores eget skøn og uden forpligtelse; enhver sådan overdragelse eller overførsel er ugyldig. Det står os frit for at overdrage alle rettigheder eller forpligtelser i henhold til dette, helt eller delvist, til en tredjepart som led i salget af alle eller stort set alle dets aktiver eller aktier eller som led i en fusion.

ÆNDRINGER OG TILLÆG

Vi forbeholder os retten til at ændre denne aftale eller dens vilkår vedrørende webstedet og tjenesterne til enhver tid efter eget skøn. Når vi gør det, vil vi revidere den opdaterede dato nederst på denne side. Vi kan også give dig besked på andre måder efter vores skøn, f.eks. via de kontaktoplysninger, du har givet os.

En opdateret version af denne aftale træder i kraft straks efter offentliggørelsen af den reviderede aftale, medmindre andet er angivet. Din fortsatte brug af webstedet og tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen for den reviderede aftale (eller en anden handling, der er angivet på det tidspunkt) udgør dit samtykke til disse ændringer.

FORSENDELSE OG LEVERING

Alle ordrer afsendes enten med DHL eller GLS fra vores lager. Som kunde hos VacBotShop har du fuld fortrydelsesret inden for 14 dage efter, at du har afgivet din ordre. Alle ordrer har 2 års garanti. Dit valg af betalingsmiddel (kreditkort, paypal) vil blive opkrævet når ordren er sendt.

ACCEPT AF DISSE VILKÅR

Du bekræfter, at du har læst denne aftale og accepterer alle dens vilkår og betingelser. Ved at få adgang til og bruge webstedet og tjenesterne accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer at overholde vilkårene i denne aftale, har du ikke tilladelse til at få adgang til eller bruge webstedet og tjenesterne.

KONTAKT OS

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller klager vedrørende denne aftale, opfordrer vi dig til at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger:

http://vacbotshop.dk/kontakt-os
[email protected]

Dette dokument blev senest opdateret den 11. januar 2023

——————————————————————————————————–

Terms and conditions

BILLING AND PAYMENTS

You shall pay all fees or charges to your account in accordance with the fees, charges, and billing terms in effect at the time a fee or charge is due and payable. If, in our judgment, your purchase constitutes a high-risk transaction, we will require you to provide us with a copy of your valid government-issued photo identification, and possibly a copy of a recent bank statement for the credit or debit card used for the purchase. We reserve the right to change products and product pricing at any time. We also reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made.

All prices shown on the website are in DKK and includes danish VAT.

Payments will be charged on your card when your order has been sent from our warehouse.

ACCURACY OF INFORMATION

Occasionally there may be information on the Website that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to promotions and offers. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information on the Website or Services is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order). We undertake no obligation to update, amend or clarify information on the Website including, without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied on the Website should be taken to indicate that all information on the Website or Services has been modified or updated.

LINKS TO OTHER RESOURCES

Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.

PROHIBITED USES

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Website and Services or Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Website and Services, third party products and services, or the Internet; (h) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (i) for any obscene or immoral purpose; or (j) to interfere with or circumvent the security features of the Website and Services, third party products and services, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Website and Services for violating any of the prohibited uses.

DISCLAIMER OF WARRANTY

You agree that such Service is provided on an “as is” and “as available” basis and that your use of the Website and Services is solely at your own risk. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. We make no warranty that the Services will meet your requirements, or that the Service will be uninterrupted, timely, secure, or error-free; nor do we make any warranty as to the results that may be obtained from the use of the Service or as to the accuracy or reliability of any information obtained through the Service or that defects in the Service will be corrected. You understand and agree that any material and/or data downloaded or otherwise obtained through the use of Service is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage or loss of data that results from the download of such material and/or data. We make no warranty regarding any goods or services purchased or obtained through the Service or any transactions entered into through the Service unless stated otherwise. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through the Service shall create any warranty not expressly made herein.

SEVERABILITY

All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.

DISPUTE RESOLUTION

The formation, interpretation, and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of Denmark without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of Denmark. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the courts located in Denmark, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts. You hereby waive any right to a jury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.

ASSIGNMENT

You may not assign, resell, sub-license or otherwise transfer or delegate any of your rights or obligations hereunder, in whole or in part, without our prior written consent, which consent shall be at our own sole discretion and without obligation; any such assignment or transfer shall be null and void. We are free to assign any of its rights or obligations hereunder, in whole or in part, to any third party as part of the sale of all or substantially all of its assets or stock or as part of a merger.

CHANGES AND AMENDMENTS

We reserve the right to modify this Agreement or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Agreement will be effective immediately upon the posting of the revised Agreement unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Agreement (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.

SHIPMENT AND DELIVERY

All orders are shipped either with DHL or GLS from our warehouse. As a customer of VacBotShop you have full right of wihdrawal within 14 days after you’ve placed your order. All orders have a 2 year warranty. Your choice of payment (credit card, paypal) will get charged when the order has been sent.

ACCEPTANCE OF THESE TERMS

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services.

CONTACTING US

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Agreement, we encourage you to contact us using the details below:

http://vacbotshop.dk/kontakt-os
[email protected]
LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

This document was last updated on January 11, 2023